Bornemissza Gergely Közhasznú Alapítvány

BORNEMISSZA GERGELY KÖZHASZNÚ

ALAPÍTVÁNY

 

 Közzétételi dokumentumok:

Az alapítvány székhelye:           3300 Eger, Kertész u.128.

Az alapítvány képviselője:         Uzelman Tamás kuratóriumi elnök

Adószám: 19135959-2-10

Számlaszám: 11739009-20119753

Az alapítvány céljai:

Az alapítvány tartós közhasznú céljainak megvalósítása érdekében közreműködik:

-    az oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása, a műszaki-technikai berendezések beszerzése érdekében,

-    nyelvtanulás, a külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítésére (tanulók kiutazásához történő anyagi hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás),

-    a tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez szükséges támogatás, a nyertesek díjazásának megteremtése érdekében,

-    az iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatására (osztálykirándulások, sportversenyek, stb.),

-    a pedagógiai munka színvonalának emelésében és elismerésében, elismertetésében,

-    a diáksport versenyek, a rendszeres testmozgás ösztönzésére, annak támogatására,

-    az alapítvány kezdeményezően működik közre Eger város szociálpolitikai irányelveinek kimunkálásában, illetőleg a kitűzött célok megvalósításában, az intézeti profilnak megfelelően,

- az alapítvány a maga szellemi és anyagi eszközeivel aktívan részt vesz a város civiltársadalmának építésében, a kulturális és tárgyi történelmi emlékek megőrzésében és ápolásában, aktívan elősegíti a környezet védelmét, ápolását szolgáló tevékenységeket,

-    szorgalmazza és segíti azon graduális és postgraduális (új) képzési formák kimunkálását, bevezetését úgy intézeti, mint térségi szinten, ezen belül a munkaerő-piaci helyzet javítása érdekében a tanórán kívüli oktatás ellátásával, és tanfolyami képzéssel, továbbá ezek szervezésével hozzájárul a térségi munkanélküliségi ráta csökkentéséhez, a pályakezdő fiatalok, a munkanélküliek és pályatévesztettek át- és továbbképzésével hozzájárul ezen rétegek elhelyezkedési lehetőségeinek javításához. E célok megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a megvalósításban érdekelt intézményekkel (kamarák, munkaügyi központok).

Az alapítvány a fenti célok konkrét megvalósítása érdekében az alábbi megjelölt tevékenységi köröket gyakorolja:

TEÁOR Járművezető oktatás

Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes és jogi személy számára, akik egyetértenek céljaival és azok megvalósítását pénzbeli vagy tárgyi adományokkal vagy bármilyen más módon segíteni kívánják.

Az alapítvány pártoktól és minden egyéb politikai szervezettől függetlenül végzi tevékenységét, azoktól támogatást nem fogad el, illetőleg nekik támogatást semmilyen címen nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít, nekik támogatást semmilyen jogcímen nem ad.

Az alapítvány közhasznúsága:

 

Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

-           Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-           Kulturális tevékenyég

Az alapítvány a közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:

  • Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának /művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének /a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények /lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a.) b.).)
  • Szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hildprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése – oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai szakmai szolgáltatás.