Szervezeti élet

Kivonat a házirendből Általános rendelkezések:
- A házirend a kollégium életének helyi szabályozása, ezért az abban foglaltak a kollégium minden lakójára és dolgozójára egyaránt vonatkozik.
- A házirendben foglaltak megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.
- A házirend kialakításában a kollégium diákjai illetve képviseletük, és a kollégium nevelőtestülete, valamint a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók vesznek részt.
- A kollégium diákjává az válik, akit az adott tanévben felvettek. A felvétel mindig egy tanévre szól.
-  A kollégium a diákokat fényképes igazolvánnyal látja el, mellyel a diák a portán igazolni tudja a kollégiumhoz való tartozását.
A tanulók jogai:
- Azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést, az adott tanév végéig – illetve mindaddig, míg az előírt szabályokat betartják – jogosultak a kollégiumban lakni.
- A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe. – Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő önkormányzattól és a kollégium nevelőtestületétől.
- A kollégium tanulóinak joguk van a kollégium berendezéseinek és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatára a meghatározott feltételek szerint.
- A tanulóknak joguk van a tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni.
- Minden tanuló jogosult a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni.
- A tanulók joga, hogy a kollégiumon kívül működő sportkörök, önképző körök és szakkörök munkájában részt vegyenek. E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sértheti és tanulmányi munkájukat nem zavarhatja.
A tanulói kötelezettségek gyakorlása:
- A tanuló kötelessége, hogy legjobb képessége szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek.
- A kollégium a napirendben meghatározott időben tanulószobai foglalkozást biztosít. Ez idő alatt a kollégista nyugodt körülmények között a tanulóban nevelőtanári felügyelet mellett tanul. A tanulási kötelezettség – nevelőtanári felügyelet mellett – teljesíthető a kollégium más helyiségeiben is.
- A kollégium kötelező és választható foglalkozásokat tart. Minden tanulónak heti 14 órában ezeken a foglalkozásokon kötelező a részvétel.
- A kollégium tanulói kötelesek a kollégium berendezéseit, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Szándékos károkozás esetén a tanuló teljeskörü anyagi felelősséggel tartozik és fegyelmi felelősségre vonásban is részesül.
- A kollégista a kollégium területén nem tarthat tiltott tárgyakat.
Tilos a kollégium területén tartani:
- tűz és robbanás veszélyes, anyagokat, eszközöket
- mérgező vegyi anyagokat
- alkoholos italokat, drogokat, kábítószereket,
- dohányárukat
- 8 cm-nél hosszabb pengéjű késeket
- harci eszközöket (pillangókés, boxer, nuncsaku stb.)
- fegyvert, vagy fegyvernek látszó tárgyakat
- balesetveszélyes eszközöket, gépeket
Saját tulajdonú eszközök behozatalának rendje:
- A kollégium diákjai saját tulajdonú eszközöket csak a nevelőtanár engedélyével hozhatnak be.
- A saját tulajdonú tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal.
- Szórakoztató eszközeiket mások zavarása nélkül szabadidőben használhatják.