Szervezeti élet

Kivonat a házirendből

Általános rendelkezések:

-          A házirend a kollégium életének helyi szabályozása, ezért az abban foglaltak a kollégium minden lakójára és dolgozójára egyaránt vonatkoznak.
-          A házirendben foglaltak megsértése fegyelmi felelősségre-vonást von maga után.
-          A házirend kialakításában a kollégium diákjai illetve képviseletük és a kollégium nevelőtestülete valamint a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók vesznek részt.
-          A kollégium diákjává az válik, akit az adott tanévben felvettek. A felvétel mindig egy tanévre szól.

A tanulók jogai:

- Azok a tanulók, akik a kollégiumban nyertek elhelyezést, az adott tanév végéig – illetve mindaddig, míg az előírt szabályokat betartják – jogosultak a kollégiumban lakni.
- A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe.
- Minden tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő önkormányzattól és a kollégium nevelőtestületétől.
- A kollégium tanulóinak joguk van a kollégium berendezéseinek és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű használatára a meghatározott feltételek szerint.
- A tanulóknak joguk van a tanulmányi munkájukhoz segítséget kérni és kapni.
- Minden tanuló jogosult a kollégium által rendezett kulturális és sportrendezvényeken részt venni.
- A tanulók joga, hogy a kollégiumon kívül működő sportkörök, önképző körök és szakkörök munkájában részt vegyen. E tevékenységük egyéb kötelezettségeiket nem sértheti és tanulmányi munkájukat nem zavarhatja.

A tanulói kötelezettségek gyakorlása:

-          A tanuló kötelessége, hogy legjobb képessége szerint tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek.
-          A kollégium a napirendben meghatározott időben tanulószobai foglalkozást biztosít. Ez idő alatt a kollégista nyugodt körülmények között a tanulóban nevelőtanári felügyelet mellett tanul. A tanulási kötelezettség – nevelőtanári felügyelet mellett – teljesíthető a kollégium más helyiségeiben is.
-          A kollégium kötelező és választható foglalkozásokat tart. Minden tanulónak heti 14 órában ezeken a foglalkozásokon kötelező a részvétel.
-          A kollégium tanulói kötelesek a kollégium berendezéseit, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni, és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Szándékos károkozás esetén a tanuló teljeskörü anyagi felelősséggel tartozik és fegyelmi felelősségre vonásban is részesül.
-          A kollégista a kollégium területén nem tarthat tiltott tárgyakat.

Tilos a kollégium területén tartani:

-          tűz és robbanás veszélyes anyagokat, eszközöket
-          mérgező vegyi anyagokat
-          alkoholos italokat, drogokat, kábítószereket,
-          dohányárukat
-          8 cm-nél hosszabb pengéjű késeket
-          harci eszközöket (pillangókés, boxer, nuncsaku stb.)
-          fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyakat
-          balesetveszélyes eszközöket, gépeket

Saját tulajdonú eszközök behozatalának rendje:

-          A kollégium diákjai saját tulajdonú eszközöket csak a nevelőtanár engedélyével hozhatnak be.
-          A saját tulajdonú tárgyakért a kollégium felelősséget nem vállal.
-          Szórakoztató eszközeiket mások zavarása nélkül szabadidőben használhatják.

A kollégium napirendje

6.30- 7.30                       Ébresztő, felkészülés a napi tevékenységre

7.00-7.30                         Reggeli

7.30-7.45                         A hálószobák ellenőrzése, a bent lévő kollégisták jelentkezése az ügyeletes tanárnál

8.00-9.45                        Egyéni tanulás a délután iskolában, gyakorlaton lévőknek

11.45-14.00                     Ebéd

15.00-15.45                     Egyéni és kiscsoportos foglalkozások (korrepetálás, felzárkóztatás)

16.00                                Létszámellenőrzés

16.00-17.45                    Kötelező tanulószoba  (szilencium)

17.45-18.15                     Vacsora

18.15-20-45                   Egyéni tanulás,közösségi fejlesztést szolgáló csoportos – és választható kötelező foglalkozások, szabadidős tevékenység

21.00                               Létszámellenőrzés

21.15-22.00                     Felkészülés a takarodóra

22.00                                Villanyoltás, takarodó