Tantárgyi felmentések

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

28. Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

A sajátos nevelési igényű /SNI/ és a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő /BTMN/ tanulók tantárgyi értékelés alóli felmentésének feltételei:

  • érvényes szakértői vélemény
  • szülői kérelem a felmentésért – a felmentés mindig egy adott tanévre szól, ezért minden tanévben újból be kell adni a kérelmet

A felmentés nem mentesíti a tanulót a felmentett tantárgy/tantárgyak óráinak látogatása alól, és az iskola igazgatója kötelezi a tanulót, hogy részt vegyen fejlesztő foglalkozásokon.

Vasas Dóra
fejlesztő pedagógus